Y Partneriaid

Aelodaeth Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe

Caiff darpariaeth dysgu oedolion yn Abertawe ei chydlynu trwy Bartneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe (ALPS). Caiff y brif ddarpariaeth dysgu oedolion a ariennir gan Lywodraeth Cymru ei chyflwyno gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes y Cyngor ac Addysg Oedolion Cymru. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn darparu rhaglen o gyrsiau oedolion a gyflwynir gan ddefnyddio cyllid addysg bellach ran-amser. Mae’r bartneriaeth yn dod ag ystod o sefydliadau eraill ynghyd sy’n darparu addysg oedolion, gan gynnwys Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe (SCVS) a Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe.

Addysg Oedolion Cymru


Addysg Oedolion Cymru yw sefydliad dysgu oedolion yn y gymuned cenedlaethol Cymru, ac mae wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau yn ardaloedd pob un o’r 22 awdurdod lleol..

Addysg Oedolion Cymru

4ydd Llawr

Ty'r Dywysoges

Ffordd y Dywysoges

Abertawe

SA1 3LW

Ffôn

03300 580845

E-bost

courseinfowest@addysgoedolion.cymru

Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe


Mae rhaglen addysg oedolion y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn cynnwys darpariaeth mewn:

  • Sgiliau Hanfodol

  • Dysgu fel Teulu

  • TG a Llythrennedd Digidol

  • Cyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Cyngor Abertawe

Ganolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

Ffôn

01792 637101

E-bost

dysgu.gydoloes@abertawe.gov.uk

Coleg Gŵyr Abertawe


Mae Coleg Gŵyr Abertawe’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau dysgu oedolion rhan amser ar draws pob campws ac yn y gymuned. Mae’r cyrsiau’n amrywio o Lythrennedd Digidol, Rhifedd ac ESOL i'r Celfyddydau Gweledol ac Adeiladu. Gellir cynnig rhai o’r cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein gwefan.

Coleg Gŵyr Abertawe

Heol Tycoch

Sgeti

Abertawe

SA2 9EB

Ffôn

01792 284000

E-bost

enquiries@gowercollegeswansea.ac.uk

Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe


Mae Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe yn darparu ystod o gyrsiau gwahanol ar lefelau Mynediad i Hyfedredd gan gynnwys cyrsiau prif ffrwd Cymraeg i Oedolion, Cymraeg yn y Gweithle, Cymraeg i’r Teulu a Chymraeg Gwaith. Mae hefyd yn darparu rhaglen o gyfleoedd dysgu anffurfiol i ddysgwyr ymarfer ac ymestyn eu medrau Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. 

Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe

Academi Hywel Teifi
Adeilad Talbot -Prifysgol Abertawe
Abertawe

SA2 8PP

Ffôn

01792 602070

E-bost

dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Prifysgol Abertawe


Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

SA2 8PP

Ffôn

01792 205678

E-bost

astudio@swansea.ac.uk

Cyngor Gwasanaeth
Gwirfoddol Abertawe


Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe'n cefnogi, yn datblygu ac yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau ar draws Abertawe.

Cyngor Gwasanaeth
Gwirfoddol Abertawe

Canolfan Gweithredu Gwirfoddol

7 Walter Road

Abertawe

SA1 5NF

Ffôn

01792 544000

E-bost

scvs@scvs.org.uk

Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant

Swansea Waterfront
IQ Campus
Swansea

SA1 8EW

Ffôn

0300 500 5054

E-bost

admissions@uwtsd.ac.uk

Mae Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe yn falch o rannu dolenni’r adroddiadau arolygu diweddaraf a blaenorol o'i waith ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Estyn yw ‘Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Ei Fawrhydi yng Nghymru’. Mae hyn yn golygu y bydd Estyn yn arolygu addysg a hyfforddiant ledled Cymru.


Yn Gymraeg, gellir defnyddio’r gair ‘Estyn’ yn yr ymadrodd ‘estyn allan' neu fel gair sy’n gyfystyr â’r ferf to stretch yn Saesneg.


Gweledigaeth y sefydliad yw gwella ansawdd addysg a hyfforddiant, a chanlyniadau, er lles pob dysgwr yng Nghymru. Ei genhadaeth yw cynorthwyo darparwyr addysg a hyfforddiant i ddatblygu diwylliant sy’n rhoi pwyslais ar hunan-wella a dysgu gwersi, trwy gyfrwng ei waith cynghori, arolygu a meithrin gallu.